Polityka prywatności

Regulamin Szkolenia Google AdWords w Krakowie


I Organizator

Szkolenia organizuje  Socjomania Sp. z o.o. , Świętego Filipa 16/14, 31-150 Kraków, NIP: 6762457391, KRS: 0000428832, zwana dalej „Organizatorem”.

II Szkolenia

Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie: http://www.adwords.karoldziedzic.pl.

III Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie http://www.adwords.karoldziedzic.pl.

Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

IV Zmiany terminu szkolenia

Uczestnik może dokonać zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem poprzez kontakt emaliowy lub telefoniczny podany na stronie http://www.adwords.karoldziedzic.pl.

Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia i zostanie poinformowany na 7 dni przed terminem. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.

Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na szkoleniu została wyczerpana.

V Opłaty za szkolenia i warunki płatności

Opłaty za szkolenia obejmują: uczestnictwo w szkoleniu i komplet bonusów, które zostaną przyznane Uczestnikowi w toku zapisywania się na szkolenie pod adresem http://www.adwords.karoldziedzic.pl

Aktualne opłaty podane są na stronie http://adwords.www.karoldziedzic.pl

Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry. Wpłata może nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora.

Po otrzymaniu opłaty przez Organizatora zostanie wystawiona faktura VAT najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę lub na koniec miesiąca.

W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy okazać na szkoleniu.

Organizator w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat.

VI Rabaty

Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup.

VII Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Socjomania Sp. z o.o. , Świętego Filipa 16/14, 31-150 Kraków, NIP: 6762457391, KRS: 0000428832, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

VIII Reklamacje

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia drogą e-mailową.

Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

IX Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

X Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie http://www.adwords.karoldziedzic.pl.